Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού οριστικής παραλαβής της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (press container) 10m3 »

Αριθμός Απόφασης:

710

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: