Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 24-02-2023 και 3-03-2023 Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση αγροτικών οδών Δήμου Λευκάδας» για το ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20, και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: