Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 4-3-2022 και 16-3-2022 πρακτικών επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη δαπάνη 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, της με αρ. πρωτ: 3347/9-2-21 διακήρυξης, με ΑΔΑΜ 22PROC010038214 2022-02-10.

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: