Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και της ΔΕΠΟΚΑΛ και στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας» της με αριθμ. Διακήρυξης 12163/03-06-2022/ ΑΔΑΜ 22PROC010715908 2022-06-08, (με συστημικό αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 162667) και κατακύρωσης διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

577

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: