Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και της ΔΕΠΟΚΑΛ και στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας» της με αριθμ. Διακήρυξης 12163/03-06-2022/ ΑΔΑΜ 22PROC010715908 2022-06-08, (με συστημικό αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 162667) για τις ΟΜΑΔΕΣ Β,Γ, και Ζ

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: