Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 02-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ για δύο έτη προϋπολογισμού 1.210.639,652 ευρώ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: