Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 17-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης για την προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 60.140,00 €. με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθμός Απόφασης:

210

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: