Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 23-05-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2023 με εκτιμώμενη δαπάνη 238.329,45 € με το Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Αριθμός Απόφασης:

209

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: