Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 23-06-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1 «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας» Κωδ. ΟΠΣ 5093555 συνολικού προϋπολογισμού 430.376,08 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Αριθμός Απόφασης:

301

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: