Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-07-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 59.625,40 € με ΦΠΑ 24%, και κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

300

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: