Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 4-05-2022 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού 396.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

229

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: