Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ για τον Δήμο Μεγανησίου συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: