.Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της με αριθμ.18519/16-10-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007497683 σύμβασης σχετική με την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδος.

Αριθμός Απόφασης:

748

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: