Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για παροχή υπηρεσίας επιστημονικού συμβούλου για «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΒΛΕΜΟΝΑ».

Αριθμός Απόφασης:

41

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: