Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής/-ών διενέργειας- αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: