Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,Υπ. 2 της Πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας-Τμήμα έργου: Περιοχή Α-Είσοδος κόμβος» με κωδ.ΟΠΣ 5050813, συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: