Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής αποσφράγισης επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 60.140,00€ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: