Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών α)υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 β) πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

126

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: