Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών: α) του υποέργου 5 «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 320.726,00 € με Φ.Π.Α. 24% , β) του υποέργου 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ»» της Πράξης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 308.760,00 € με Φ.Π.Α. 24%, γ) προμήθειας και τοποθέτησης λυόμενων κερκίδων για το γήπεδο ΠΛΑΤΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ στον Δήμο Λευκάδας συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 59.999,88€ με Φ.Π.Α. 24%,

Αριθμός Απόφασης:

335

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: