Απόφαση Ο.Ε. περί συμμόρφωσής της με την αριθμ.828/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετική με προδικαστική προσφυγή που ασκήθηκε κατά της με αριθμ.158/2022 απόφασης της, στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΡΤΑΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προϋπολογισμού 378 820,00€ με το Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

377

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: