Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120 lt και επιστήλιων απορριμματοδεκτών δαπέδου διπλών των 35 lt συνολικού προϋπολογισμού 54.808,00€ με Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

378

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: