Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 126/2023/ΑΔΑ:6ΡΡΑΩΛΙ-ΘΒΜ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0

Αριθμός Απόφασης:

376

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: