Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 191/2023/ΑΔΑ:Ψ931ΩΛΙ-Β92 απόφασης Ο.Ε.- αντικατάστασης τακτικού μέλους της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης για προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

380

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: