Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 16-07-2021, 3-08-2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20870/27-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008675699 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

481

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: