Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 30-07-2021 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 € με Φ.Π.Α 24% και κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

489

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

03/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: