Απόφαση ΟΕ προς χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 19ης-11-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΚ34/9-4-2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία <<ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ>> που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης και ιδίως κάθε πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκδοθεί η που θα συντελεστεί προς συμμόρφωση προς την με αρ’595/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ.

Αριθμός Απόφασης:

552

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: