Γνωμοδότηση της ΕΠΖ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας Μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Λευκάδας (ΑΡ.126/2016 ΑΔΑ: 7ΧΙ8ΩΛΙ-ΤΣΥ απόφαση Δ.Σ. ), σύμφωνα με το Ν.4442/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

22/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: