ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 2/06/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28€ με Φ.Π.Α. 24%, της με αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Πατήστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Επισυναπτόμενα