Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναρτήθηκε στις 1/06/2021, στην κατηγορία Μέλη ΕΠΖ

Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λύγδας Σπυρίδων

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αργυρός Νικόλαος

Βλάχου Ειρήνη

Γαζής Αναστάσιος

Γαζής Νικόλαος

Ζουριδάκης Ευτύχιος

Λιβιτσάνος Ιωάννης

Περδικάρης Αθανάσιος

Τυπάλδος Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βερύκιος Σπυρίδων

Γληγόρης Χρήστος

Κωνσταντινίδη – Ρεκατσίνα Σεβαστή

Μαργέλη Μαρία

Σαρανταένας Ιωάννης

Τσιρογιάννης Γεώργιος