Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκε στις 29/08/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και μερικής απασχόλησης για την
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό
έτος 2022-2023

Επισυναπτόμενα