Απόφαση ΟΕ 462

Αναρτήθηκε στις 4/08/2021, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του  Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Επισυναπτόμενα