Απόφαση Δ.Ε έγκρισης αλλαγής κατηγορίας του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» της πράξης «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059, η οποία εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.3 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».

Αριθμός Απόφασης:

116

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: