Απόφαση Δ.Ε. για ανάθεση κατ’ εξαίρεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, (άρθρου 281 Ν.2463/2006, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει), λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης –άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’αριθ’108159/15/12/2023 και 108153/15-12-2023 αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (τέλος ταφής)–άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: