Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής ανοιχτού διαγωνισμού ελέγχου δήλωσης οψιγενών μεταβολών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», με πρ/σμό 4.491.436,62 € χωρίς ΦΠΑ, με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 200229.

Αριθμός Απόφασης:

230

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: