Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ» (CPV: 45332200-5), προϋπολογισμού 45.000,00€ με το ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: