Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 367.586,22 € με το Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 205871.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: