Απόφαση Δ.Ε. για έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: