Απόφαση Δ. Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 60.140,00€ με το Φ.Π.Α.24% και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

67

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: