Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 107.087,01€, σύμφωνα με την αριθμ.3477/7-12-2023/ ΑΔΑ:Ρ7507ΛΕ-ΞΕΡ απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Αγαθών-Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας με συνέχιση λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6003417 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: