Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 198.598,60€, σύμφωνα με την αριθμ.3452/5-12-2023/ΑΔΑ:ΨΣΑΣ7ΛΕ-6ΚΑ απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας με συνέχιση της λειτουργίας του» με κωδικό ΟΠΣ 6002964 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027»

Αριθμός Απόφασης:

31

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: