Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας, ως δικαιούχου, ποσού 90.000,00€, σύμφωνα με την αριθμ.8804/26-01-2024/ΑΔΑ:664Ρ46ΜΤΛ6-ΜΨΩ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί ένταξης της Πράξης «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στο Δήμο Λευκάδας»» με κωδικό ΟΠΣ 5200017 στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: