Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δ. Λευκάδας ποσού 81.500,00€ σύμφωνα με την αριθμ.46303/2024/ΑΔΑ:9Λ644ΜΤΛ6-ΝΕΨ απόφαση Αν.Υπ. ΥΠ.ΕΣ. περί κατανομής πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Αριθμός Απόφασης:

288

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/07/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: