Απόφαση Δ.Ε περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου « Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας» Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»-Άξονας προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός, Αθλητισμός», συνολικού προϋπολογισμού 279.809,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: