Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» συνολικού προϋπολογισμού 249.593,56 € με το Φ.Π.Α.24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: