Απόφαση Δ.Ε περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού 180.283,60€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: