Απόφαση Δ.Ε. περί συμπλήρωσης της με αριθμ. 248/2024 (ΑΔΑ: ΨΠ8ΨΩΛΙ-ΤΙΛ) απόφαση Δημοτικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

255

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: