Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα παράτασης της από 30-12-2022 σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: