Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα παράτασης της με αρ. πρωτ. 3926/02-03-2023 σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: