Απόφαση-εισήγηση Ο.Ε. για συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση της επένδυσης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

646

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: