Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 68.808,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 76878/21-10-2021 (ΑΔΑ: 6X3O46MTΛ6-TB3) απόφαση του ΥΠΕΣ προσωπικού καθαριότητας με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Αριθμός Απόφασης:

645

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: